top of page

Objectius:

PITCHER es basa en les recomanacions finals del projecte europeu NETCHER (H2020 - 2019-2021) coordinat pel CNRS, que va crear una potent xarxa intersectorial així com el document “Recomanacions sobre la lluita contra el saqueig i el tràfic de béns culturals”. Un dels components d'aquest llibret de recomanacions és la necessitat de sensibilitzar i orientar les comunitats educatives.Aquest projecte ha estat ideat pel CNRS, el ENSP i el MCA (tots ells membres del consorci NETCHER) i reuneix BIBRACTE (un important actor del món de l’arqueologia), el MUSEOMIX (un referent en mediació per a museus) i diversos centres educatius de Grècia, Espanya i Itàlia per tal de codissenyar i implementar el projecte PITCHER.

Com:

PITCHER proposa un nou model per mostrar als joves com poden donar suport a la lluita contra el saqueig i el tràfic il·lícit de béns culturals, adreçant-se als professors dels seus centres per tal conscienciar-los i potenciar el seu desenvolupament professional en aquest àmbit. Per fer-ho, el projecte es basa en 3 grans etapes:

task1

1 - Crear un marc i una metodologia comuns
Novembre 2021- Octubre 2022

Durant aquest primer any del projecte, els socis construiran un marc comú i una metodologia de treball mitjançant l'anàlisi de les bones pràctiques i iniciatives existents. Això inclou la identificació d'estudis de casos i entrevistes amb parts interessades i actors clau. Es poden organitzar grups de discussió als països socis amb les parts interessades locals per compartir i validar els resultats d'aquesta fase. S'analitzarà el potencial existent disponible a les col·leccions digitals europees de patrimoni cultural per tal d’identificar i seleccionar els materials més adients que es posaran a disposició dels centres educatius europeus.

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash(1).jpg
Task2

2 - Desenvolupar i provar recursos educatius oberts
Novembre 2022 - Juliol 2024

Durant aquesta segona fase, els socis desenvoluparan els recursos educatius oberts (OERs - Open Educational Ressources). Les orientacions i els materials didàctics associats es prepararan en anglès en una primera versió, després es traduiran (si cal) i es provaran als països socis durant les accions pilot. Docents i estudiants, però també ciutadans, participaran en aquestes accions i el seu feedback permetrà revisar i ajustar els OERs. En aquesta fase es reforçaran les activitats d'avaluació per donar suport a l’experimentació mitjançant la recollida i anàlisi de dades adequades.

Bibracte_Antoine Maillier_106100.jpg
Task3

© Antoine Maillier. Bibracte

3 - Modelització i recomanació
Abril 2024 - Octubre 2024

A partir dels resultats de la fase de prova, els materials educatius seran revisats, millorats i enriquits amb continguts addicionals. Durant aquesta fase, els socis treballaran conjuntament per crear un model d'intervenció i un seguit de directrius i recomanacions per a l'elaboració i redacció d'un document que obri el camí per a l’ús del model de formació i dels recursos tant a nivell local, regional o fins i tot nacional. PITCHER desenvoluparà escenaris que afavoreixin el concepte d'"escolarització oberta" mitjançant la creació de grups d'interès al voltant d'un compromís creatiu i crític dels joves en la lluita contra el saqueig i el tràfic de béns culturals, implicant també, com a grup objectiu secundari, educadors dels museus, biblioteques, arxius, jaciments i monuments, ...així com altres organitzacions implicades en educació no formal, com ara centres socioculturals i de serveis que treballen amb col·lectius de joves delinqüents.

Bibracte_Antoine Maillier_125441-07.jpg

© Antoine Maillier. Bibracte

bottom of page